Křest

Křest

Křest dítěte

Informace pro rodiče, kteří přijdou žádat o křest pro své dítě:
  • V naší farnosti probíhají křty třetí neděli v měsíci.
  • Aby bylo dostatek času na přípravu, rodiče žádají o křest minimálně 6 týdnů před křtem.

Jelikož je dítě křtěno pro záruku víry rodičů, alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru (slovem i příkladem křesťanského života).

Kmotr má rodičům pomáhat v nábožensko-mravní výchově dítěte, proto je žádoucí, aby se jednalo o praktikujícího katolíka, který přijal také svátost biřmování.

Místem křtu má být místní farnost, neboť svatým křtem se nový křesťan zapojuje do místního farního společenství. Pro křest v jiné farnosti je nutné si vyžádat písemný souhlas příslušného kněze.

Křest dospělého

Vyžaduje:
  • důkladné seznámení s naukou Církve (výuka 6–12 měsíců),
  • praktické návyky v modlitbě,
  • účast na mši svaté a jiných pobožnostech.